Застраховка „Домашно имущество”

Обект на застраховане – постояно обитавани жилищни сгради и движимо имущество, собственост на физически лица.

Застрахователни суми/лимити на отговорност – фиксирани суми за недвижимо и движимо имущество.

Покрити рискове – пожар и последици от гасенето му, гръм (мърния), експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях; природни бедствия и аварии; вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия; авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар; земетресение; кражба чрез взлом; гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск; чупене на стъкла и витрини.

Формата на застраховане е „Първи риск” -  при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълния размер на вредата, ако той не надвишава договорения лимит.

Срок на застраховката – 12 /дванадесет/ месеца.

Застрахователна премия  - фиксирана сума.