Използване на огнестрелно оръжие

2.1 Покрити рискове - всички имуществени и неимуществени вреди, пряко причинени на трети лица, в резултат на законосъобразно използване на огнестрелно оръжие, въз основа на влязло в сила съдебно решение на компетентен български съд.

Застраховката се сключва съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2.2 Срок на застраховката - една година или по-дълъг период съответстващ на срока на разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие.

2.3 Застрахователна сума /лимит на отговорност/ - договаря се за едно застрахователно събитие и общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития през срока на действие на застраховката.